Retro Game Master S01E07 - 7 The Mystery Of Atlantis | Midnight Pulp
ONE SEC

Retro Game Master 7 The Mystery Of Atlantis

Season 1 Episode 7
Japan (2003) | 30 minutes

In this seventh episode of Retro Game Master, our game-testing everyman, Shinya Arino, faces off against The Mystery of Atlantis.

Previous Episode Next Episode

Season 1